I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.estel.com.pl- zakładka „SKLEP”, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ESTEL S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.estel.com.pl –zakładka „SKLEP”.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis, ul.Generała Maczka 71b, 43-300 Bielsko- Biała, numer  NIP 547-19-29-086.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub
b) Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub
c) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, lub
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.estel.com.pl .
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacje towarowe są własnością producentów urządzeń elektronicznych. Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis zastrzega sobie wyłącznie możliwość prezentowania marketingowej oferty producentów z którymi w tym zakresie współpracuje oraz do późniejszego zrealizowania zamówienia wynikające z woli klienta. Zamówienie elektroniczne jest rozumiane jako wyrażenie woli zakupu towaru fizycznego oraz wdrożenie etapów realizacji i obsługi danej sprzedaży w tym: kontakt z klientem drogą telefoniczną lub mailową, ustalenie warunków końcowych zamówienia tj: kwota należności oraz termin jego realizacji (w przypadku możliwych opóźnień związanych z przyczynami niezależnymi od Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis, jeśli takowe wystąpią). Wszelkie znaki towarowe oraz oferta handlowa są własnością Producenta z którymi ,jako Dystrybutor współpracuje Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis. Zastrzegamy sobie tylko możliwość prezentacji oferty handlowej dla Klienta końcowego z wykorzystaniem informacji koniecznych do pełnego przedstawienia oferty m.in. opisu i danych technicznych urządzeń. Jako producent materiałów eksploatacyjnych do urządzeń fiskalnych zastrzegamy wszelkie prawa do wykorzystania bannerów reklamowych,logo oraz wizerunku firmy ,w tym informacji zawartych na stronie w celu ochrony wizerunku firmy i firm współpracujących.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie szczegółowych danych wymaganych w celu realizacji zamówienia umożliwiający kontakt z klientem i ewentualne potwierdzenie jego realizacji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.estel.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail lub telefonicznie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską – SIÓDEMKA. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 12h do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania potwierdzenia przez Klienta Zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do możliwych opóźnień dostarczenia/wysyłki towaru oraz realizacji zamówienia ze względów niezależnych od firmy tj. wszelkich nie przewidzianych sytuacji losowych, wypadków drogowych w tym kataklizmów pogodowych oraz ewentualnej wzmożonej potrzeby produkcyjnej / dystrybucyjnej danego produktu jak np. rolki termiczne. Jednocześnie zobowiązujemy się do poinformowania klienta niezwłocznie o zaistniałej sytuacji dotyczącej realizowanego zamówienia oraz przekazanie wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do pozytywnego zakończenia realizacji zamówienia.
5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.estel.com.pl .
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres dołączone do przesyłki zawierającej Towar informacji tj: List przewozowy oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. Cena podana jest w stawce netto, natomiast w podsumowaniu zamówienia w koszyku, zawarte są infromacje dotyczące podatku oraz wszelkich możliwych opłat które mogą wystąpić jak np. przesyłka transportowa. 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przy odbiorze, lub w przypadku kolejnych zamówień drogą telefoniczną po ustaleniu warunków na podany numer konta w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
6.3. Ceny Towarów mogą ulec zmianie. W tym przypadku klient zostanie o tym poinformowany w momencie przetwarzania zamówienia (jeśli nastąpiło w momencie zmiany ceny) lub w miarę możliwości – jeśli zmiana jest długofalowa i planowana poprzez zmianę ceny na stronie serwisu lub w stosownym momencie podczas kontaktu z Klientem telefonicznie. Wszelkie zmiany dotyczące wysokości kwoty jaką Klient jest należny z tytułu zamówienia towaru lub usługi, mogące wystąpić z przyczyn zależnych np. od ustaleń producenta zostaną Klientowi przedstawione w stosownym okresie realizacji zamówienia. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres:
Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 71B
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

  • Towarów elektronicznych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis
43-382 Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 71B  
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@estel.com.pl, Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis nie jest producentem towarów elektronicznych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej jeśli taka występuje. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis zobowiązuje się jedynie do napraw wynikających z błędnego zaprogramowania urządzenia elektrycznego przez serwisanta firmy. Wyłączenie odpowiedzialności reklamacyjnej następuje gdy klient samodzielnie wprowadzi błędy w zaprogramowanym urządzeniu. W tym przypadku Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis mogą naliczyć koszty naprawy serwisowej związane z usługą świadczoną przez Serwisanta firmy

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis, ul. Gen. Maczka 71B, 43-382 Bielsko-Biała, mailowo pod adres biuro@estel.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Estel S.C. Piotr Kulka, Andrzej Michelis.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.